ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები
Appian Screenshot
სამედიცინო მოდული
 • პროგრამის კლინიკური მოდული მოიცავს პაციენტის სამედიცინო ისტორიას, დიაგნოზებს, დანიშნულებებს, მკურნალობის გეგმას, იმუნიზაციის ცხრილებს, ალერგიებს, რადიოლოგიურ სურათებს, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევის შედეგებს და სხვა.
 • ექიმებს აძლევს საშუალებას დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებზე დაფუძნებით მიიღონ გადაწყვეტილება პაციენტის მკურნალობის პროცესის და მეთოდის შერჩევის შესახებ.
 • ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები საშუალებას აძლევს ექიმს დააფიქსიროს ვიზიტი, შეუკვეთოს ლაბორატორიული კვლევები, გამოწეროს ელექტრონული რეცეპტები და დაწეროს მიმართვები პროგრამის ერთი ფანჯრიდან ნებისმიერი თანმიმდევრობით.
 • ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის ერთიან სისტემაში თავმოყრა ამცირებს მკურნალობის დაგვიანების რისკს, ხელს უშლის კვლევების დუბლირებას და პაციენტებს მეტად ინფორმირებულს ხდის გადაწყვეტილებების მიღებისას
 • ექიმს შეუძლია ელექტრონულ რეჟიმში შეუფერხებლად ითანამშრომლოს სხვა ექიმთან პაციენტზე კოორდინირებული მკურნალობის პროცესში

გაქვთ შეკითხვები ან გსურთ შეიტყოთ მეტი, თუ როგორ შეუძლია SoftMedic-ს დაეხმაროს თქვენს ორგანიზაციას პროცესების მართვაში?

 • უზრუნველყოფს სამუშაო ნაკადების ავტომატიზაციას და ოპტიმიზაციას
 • უზრუნველყოფს სამედიცინო ისტორიაზე მარტივ და სწრაფ წვდომას
 • კლინიკური მონაცემების უსაფრთხოდ გაცვლას სამედიცინო დაწესებულებებს შორის
 • ჯანმრთელობის ჩანაწერებზე წვდომა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას
 • სადაზღვეო კომპანიების მოთხოვნათა ავტომატიზაციას
 • ხარჯებისა და ქაღალდმატარებელი დოკუმენტების შემცირებას
 • ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები საშუალებას აძლევს პაციენტს მარტივად მიიღოს სამედიცინო ინფორმაცია საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ.

ICD-10, ICPC-2, NCSP კლასიფიკატორები

ექიმს საშუალება აქვს პაციენტს დაუსვას დიაგნოზი შესაბამისი ICD-10 , ICPC-2 კოდის დამატებით. ასევე მიანიჭოს NCSP კოდი სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო ჩარევისას.


სტაციონარული სამედიცინო წარმოების ფორმები:

 • "ფორმა IV-300/ა" სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათი
 • "ფორმა IV-300-1/ა" ფიზიკალური მონაცემების რეგისტრაციის ჟურნალი
 • "ფორმა IV-300-2/ა" ექიმის დანიშნულების ფურცელი
 • "ფორმა IV-300-3/ა" ზოგადი ანესთეზიის რუქა
 • "ფორმა IV-300-4/ა" გაუტკივარების ოქმი
 • "ფორმა IV-300-5/ა" პაციენტის ანესთეზიისა და ოპერაციისათვის მომზადების ფურცელი
 • "ფორმა IV-300-6/ა" ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელი
 • "ფორმა IV-300-7/ა" პაციენტის წინასაოპერაციო კითხვარი
 • "ფორმა IV-300-8/ა" პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა გაუტკივარებაზე
 • "ფორმა IV-300-9/ა" პაციენტის პოსტოპერაციული პერიოდის მართვის ფურცელი
 • "ფორმა IV-300-10/ა" პაციენტის თანხმობა სისხლისა და მისი კომპონენტების გადასხმის ოპერაციაზე
 • "ფორმა IV-300-11/ა" სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ოქმი
 • "ფორმა IV-300-12/ა" პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე
 • "ფორმა IV-300-13/ა" პაციენტის მდგომარეობის ამსახველი ძირითადი მაჩვენებლების რუკა
 • "ფორმა IV-300-14/ა" ეტაპური ეპიკრიზის ჩაწერის ფურცელი
 • "ფორმა IV-300-15/ა" წინასაოპერაციო ეპიკრიზი
 • "ფორმა IV-300-16/ა" ოპერაციის პროტოკოლი
 • "ფორმა IV-301/ა" სტაციონარში პაციენტთა მიღების და გაწერის რეგისტრაციის ჟურნალიამბულატორიული სამედიცინო წარმოების ფორმები:

 • "ფორმა IV-200/ა" ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათი
 • "ფორმა IV-200-1/ა" იმუნიზაციის ცხრილი
 • "ფორმა IV-200-2/ა" ზოგადი მონაცემების ცხრილი
 • "ფორმა IV-200-3/ა" დასკვნითი დიაგნოზების ცხრილი
 • "ფორმა IV-200-4/ა" პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიმწოდებელთათვის
 • "ფორმა IV-200-5/ა" პაციენტის გასინჯვის ფურცელი
 • "ფორმა IV-200-6/ა" კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევის შედეგები
 • "ფორმა IV-200-7/ა" სამედიცინო ჩარევის ოქმი
 • "ფორმა IV-200-8/ა" პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე
 • "ფორმა IV-200-9/ა" ანტე/პერინატალური ანამნეზი
 • "ფორმა IV-200-10/ა" გეგმური მეთვალყურეობის ფორმა
 • "ფორმა IV-200-11/ა" ლაბორატორიული გამოკვლევების ჟურნალი
 • "ფორმა IV-200-12/ა" ამბულატორიული პაციენტის რეგისტრაციის ჟურნალი
 • "ფორმა IV-200-13/ა" ამბულატორიული პაციენტის ვიზიტების და ბინაზე/ადგილზე გამოძახების რეგისტრაციის ჟურნალი